MAGFORMERS Program First Launch in Thailand

Last updated: 2019-06-23  | 

MAGFORMERS Program เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านการเล่นตัวต่อแม่เหล็กรูปทรงเรขาคณิต คุณภาพสูง สีสันสดใส สำหรับเด็กวัย 2 ขวบครึ่ง จนถึง 5 ขวบ ที่จิมโบรี เพลย์ แอนด์ มิวสิคเท่านั้น

MAGFORMERS Program คือ คือ หลักสูตรการเรียนรู้ผ่านการเล่น ตามหลักปรัชญาของจิมโบรี ผ่านตัวต่อแม่เหล็ก ที่ให้แนวคิดด้านคณิตศาสตร์ โดยส่งเสริมให้เด็กๆ สำรวจ เรียนรู้อย่างอิสระ เพื่อพัฒนาการทักษะด้านต่างๆ ของเด็กอย่างเป็นองค์รวม 

 • ทักษะด้านร่างกาย จะช่วยส่งเสริมการใช้ประสาทสัมผัส กล้ามเนื้อมัดเล็ก การใช้ตาและมือประสานกัน
 • ทักษะด้านสติปัญญา จะช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างรอบด้าน ทั้งการคิดแบบจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและการรับรู้เชิงมิติสัมพันธ์

 • ทักษะด้านภาษา จะช่วยในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การแสดงความคิดเห็น รวมถึงพัฒนาคลังคำศัพท์ และคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์
 • ทักษะด้านอารมณ์ จะช่วยให้มีสมาธิ กระตุ้นความอยากรู้ สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง มีมุมมองเชิงบวกต่อตนเองและการทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
 • ทักษะด้านสังคม จะได้เรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้อื่น และการทำงานเป็นทีม

  MAGFORMERS Program พร้อมแล้วที่จะพบกับน้องๆ ทุกคนวันนี้ ที่จิมโบรี เพลย์ แอนด์ มิวสิค 

  ข้อมูลเพิ่มเติม
  Facebook : Gymboree Play & Music Thailand / LINE : @gymboreethailand / Tel : 02-018-7890